Martes, Hulyo 1, 2014

Ang Natatagong Lihim Sa Pangalan Ng Diyos: Part 4

Pagsasalin ng Pangalan (Transliterating)

Heto ang ilan sa Hebreo na pangalan ni Jesus - Yeshu, Yeshua, Yehoshua o ibang pang pantig sa ngayon. Ito ang tamang pangalan ni Jesus sa wikang Hebreo at kung paano ito nasulat sa wikang Greyego sa Bagong Tipan. Subalit may ilang mga problema:

1. Ang Bagong Tipan ay di nasulat sa wikang Hebreo
2. Ang Banal Na Espiritu ay kinasihan ang pangalan ng Panginoon na IESOUS sa wikang Greyego sa Bagong Tipan
3. Ito ang tugma at tamang pagbalangkas o pagsalin mula sa isang wika tungo sa iba upang makaboo ng tamang pangalan.

Subalit tulad ng nasabi ko sa nakaraang mga yugto na ang pangalang JESUS ay hango sa pangalang G-zeus na isa sa mga diyos ng mga pagano. Pero sa kabila ng mga pagbatikos nila wala tayong nakitang patunay na tama ang kanilang sinabi patungkol dito sapagkat meron tayong basehan ang kasulatan. Sa totoo lang wala akong nakitang ginamit na pangalang Yahshua sa Bagong Tipan na sinasabing ito rin ang salin mula sa Greyego at Hebrew.

Ayon sa isang web site - sinasabing malinaw daw na meron tinatawag na "etymological path" patungkol sa pangalang Jesus na nagpapakita ng malinaw na pinagmulang Hebreo. Ang pangalang Yahshua ay hindi matatagpuan sa salin ng kasulatan sa Hebreo tulad ng nasabi ko na. Ito rin ay hindi ginawa sa tinatawag na transliterable para sa saling Greyegong pangalan - ayon sa kanilang (web site).

Tanungin natin sa kanila ang ilang tanong:

Ano ang ibig ipakahulugan ng pangalang Hebreo na YHWH (Yahweh/Jehovah)? Sagot: Jehovah ay kaligtasan o pagliligtas

Tapos, ano ang ibig ipakahulugan ng IESOUS tranliterated sa Jesus? Sagot: Jehovah ay kaligtasan / pagliligtas.

Lumalabas na pareho lang sila ng ibig ipakahulugan. Heto inilagay ko yung tunay na sinabi ng isang scholar at manunulat na si Richard Rives patungkol dito (English):

"A translation conveys meaning, so Yeshua and Iesous mean the exact same thing. Jesus is not a translation, it's a modernized Latin transLITERation of Iesous. A transliteration is simply a letter-for-letter switch: the letters in one language are swapped for letters in another language that make the same sounds. Jesu is a Latin word that sounds like the Greek Iesous. Jesus does not mean "Yahweh saves" or "the Lord saves" or even "He saves". Despite the fact that Jesus Himself means a great deal to many people, there's no English meaning to Jesus at all. The name Jesus is merely the English pronounciation of Joshua/Iesous which means "Jehovah is Salvation."

IESOUS was the word chosen by the writers of the Greek New Testament to represent both the Hebrew Old Testament Joshua and the English New Testament Jesus.

Heto pa:

This word was derived by way of transliteration (the representation of the sounds of the Hebrew word Yeh Shua with the Greek letters having the closest corresponding sound.)

JESUS: was the word chosen by the King James translators to represent the Hebrew spelling of the Biblical Joshua Yeh Shua after Ezra and Nehemiah. This word was also derived by way of transliteration ( the representation of the sounds of the Greek word IESOUS with the English letters having the closest corresponding sound.)

In an effort to determine the truth I personally [Richard Rives] made a trip to Greece to study inscriptions and to talk with experts concerning the name Zeus. The conclusion of my investigation is that there is no association with the name Zeus and that of Jesus.

Richard Rives

Makikita at mababasa natin na libo-libo mga pahina na naisulat na nagsasabi raw na ang pangalang Jesus at Jehovah ay hindi maaaring iisa, na yung kanilang mga ginawa at mga nakaraang pagkakamali ay nabali wala lang sa ilang pagpapatunay lamang.

Narito sabi nila ang pangalang YAH na ang kahulugan ay kaligtasan. Tapos nais kung ipakita sa inyo kung paano ang Jesus/Joshua ay makikita sa Hebreo na kung pantigin ay Yehoshua.

Heto rin you ilang pangalan kung paano yung pangalang Jesus ay transliterates o isinalin sa ibang wika tulad ng Chinese:

 
Nakikita o naiisip ba natin kung gaano kahirap para sa mga Chinese na hindi marunong ng wikang Hebreo or English para lang maunawaan ang salitang kaligtasan, kung hindi nangyari ang pagsasalin (transliterated) nito sa kanilang wika. Kaya sa palagay ko tama lang ang nangyari ang mahalaga dito nakita natin yung pinagmulan.

Sunod nating makikita eh sino o saan ba ito ng mula ang sinasabing kamaliaan sa pangalan ng Diyos Ama at Anak.

Lunes, Hunyo 9, 2014

Ang Natatagong Lihim Sa Pangalan Ng Diyos: Part 3

JESUS ay JEHOVAH na Kanyang pangalan

Noong nakaraang yugto napag-usapan natin na lumalabas na ang pangalang Jehovah ayon sa kasulatan at siya ring pangalang ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Subalit naroon yung ating tanong na paano ito nangyari samantalang Jesus ang alam nating pangalan Niya. Balikan natin yung sitas:

John 17:11 - Holy Father, keep them in Your Name, the Name which You have given Me, that they may be one even as We are. (American Standard Bible)

Pansinin natin muli, kausap ni Jesus ang Diyos Ama (Jehovah) sinasabi ni Jesus na "keep them in Your Name" - anong pangalan yun di ba nakita natin na Jehovah ang pangalan ng Diyos Ama. Tapos heto na "the Name which You have given Me" - pangalan daw na ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama, di ba malinaw at hindi na kailangan pa ang mahabang paliwanag. Pero ang tanong at bakit Jesus ang alam natin na ibinigay sa Kanya.

Hayaan ninyo na ipakita ko sa inyo ang isa pang sitas sa kasulatan na  magpapaliwanag ng ating pinag-uusapan. Dito malalaman natin kung kailan ibinigay ng Ama sa Kanyang anak ang Kanyang pangalan.

"I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive." (John 5:43).

Kailan daw iyon ibinigay, ng isinugo Siya ng Ama dito sa lupa para sa atin. Kaya malinaw na noong ipanganak ng berhen si Jesus ang tamang panahon  ng ibinigay sa Kanya ang pangalan ng Ama na Jehovah.

"She shall bring forth a Son, and you shall call His Name JESUS [Jehovah]" (Matt. 1:21).

Mukhang malabo pa rin.. bakit naging Jehovah ang Jesus samantalang malinaw na nakalagay sa itaas na Jesus ang ipangalan sa Kanya. Heto ang tatandaan natin ang Diyos ay madalang magsabi na ibigay ang pangalan sa sinumang tao. Joseph and Maria ay isa sa kanila na sinabihan ng Diyos na Jesus ang ipangalan sa Kanyang anak. Ang Diyos din ang nasabi na palitan ang pangalan ni Abram sa Abraham (Gen 18:5), kay Jacob sa Israel (Gen 32:28), sa iba hinayaan na ng Diyos sa tao, kasama roon ang pagpapangalan sa mga hayop at iba pa.

Natatandaan ninyo ang sitas na ito:

"For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and His Name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace" (Isa. 9:6).

Makikita mo na ito ay patungkol sa hula para kay Jesus sa kanyang pagparito. Pansinin ninyo lahat ng katangiang yaon ay patungkol din sa Diyos Ama. Ibig sabihin na malapit sa katutuhanan ang mga puntos na inilalarawan ko para sa inyo. Kung meron pa kayong pasubali, hayaan ninyo sa sunod na yugto maipakita sa inyo kung paano nangyari yun...

Linggo, Hunyo 1, 2014

Ang Natatagong Lihim Sa Pangalan Ng Diyos: Part 2

Mga Hiwaga Ng Biblia

Noong nakaraang bahagi na pinag usapan natin wala parin tayong konkretong impormasyon patungkol sa ating katanungang ano ang pangalan ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak.

Para natin makita ito magbibigay ako ng ilang sitas sa kasulatan na kaugnay sa ating pinag-uusapan. Gagamit ako ng english version para mabigyan diin ang sinasabi ko.


  • "Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in My Father's Name, they bear witness of Me" (John 10:25). 
  • "And I have declared unto them Thy Name, and will declare it..." (John 17:26). 
  • "Our Father which art in heaven, Hallowed be Thy Name" (Matt. 6:9). 
  • "I have manifested Thy Name unto the men which Thou gavest Me." (John 17:6). 
  • "While I was with them in the world, I kept them in Thy Name..." (John 17:12). 
  • "I am come in My Father's Name, and ye receive Me not: if another shall come in his own name, him ye will receive..." (John 5:43). 


Tanong: Ano ang pangalan ng Kanyang tatay? Paano sinasabi ni Jesus ng paulit-ulit ang pagsugo ng Ama sa Kanya, kung paano ipakilala ni Jesus ang kanyang ama, gawin ang kanyang gawain dahil sa Kanyang Ama at iba pa. Subalit hindi Niya nabanggit ang pangalan ng Kanyang Ama.

Pangalang Natago sa Mulat na mga Mata

Karamihan sa atin ay walang kaalaman patungkol sa Lumang Tipan sa pangalan ng Diyos. Pero ayon sa mga nabasa ko at nakita may ilang sitas na nagsasabi ng tunay na pangalan ng Diyos:


  • Psalm 2:2- "The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, [Heb: YHWH-Jehovah] and against His Anointed, saying," 
  • Psalm 2:7-"I will declare the decree: the LORD [Heb: YHWH-Jehovah] hath said unto me, Thou art My Son; this day have I begotten Thee." 
  • Psalm 2:11-"Serve the LORD [Heb: Jehovah] with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son..." (and Psalm 2:12) 


Mapapasin natin na nabanggit diyan ang Lord (Jehovah - YHWH), kung kaya masasabi na natin ang pangalan ng Diyos Ama ay JEHOVAH. Alam nyo ba na ang pangalang Jesus na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya ay kanyang minana o ibinigay ng Ama sa Kanya; heto

Being made so much better than the angels, as He has by INHERITANCE obtained a more excellent name than they." (Heb. 1:4).

Ano raw pangalan?

"Wherefore God also has highly exalted Him, and given Him A NAME which is ABOVE EVERY NAME" (Phil. 2:9).

Anong pangalan yan?

Huwag kayong magugulat kasi sa susunod na ipakikita ko sa inyo ay ang pangalang ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus.

"And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to Thee. Holy Father, keep through Thine Own Name "those whom" Thou hast given Me, that they may be one, as we are." (John 17:11).

Anong sinabi? Nakita ba ninyo kung anong pangalan ang ibinigay? Sa itaas nauna rito na sinabi ko sa inyo na ang pangalan ng Diyos Ama ay Jehovah. Kung magka ganon na Jehovah ang pangalan ng Ama yun din ba ang pangalang ibinigay Niya sa Kanyang Anak. Pero ang alam natin ay Jesus.. gumugulo ata. Paano nangyari ang ganon..

Kaya sa susunod na yugto pag-uusapan natin ang patungkol diyan...